Publications

Publications

Journal Measuring Public Concern About COVID-19 Through Search Queries. Gao, Zhiwei, Sumio Fujita, Nobuyuki Shimizu, Kongmeng Liew, Taichi Murayama, Shuntaro Yada, Shoko Wakamiya, and Eiji Aramaki. JMIR Public Health and Surveillance, 7(7):e29865 (2021).